Política de privacitat

IDENTIFICACIÓ RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
RICART ALSINA SL, amb CIF B-59966150, amb domicili a la localitat de Badalona (Barcelona), 08912, Carrer Baldomer Solà, 17 Local, inscrita al Registre Mercantil, al foli 186, tom 21693, full nº B25646, inscripció 1a.
Telèfon: (+34) 933871174
Email: info@ricartalsina.com

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través del lloc web ubicat a la URL https://www.ricartalsina.com (d’ara endavant, el “lloc web”) siguin tractades per RICART ALSINA.
DADES QUE ES TRACTEN
• Nom i cognoms
• Adreça de correu electrònic
• Número/s de telèfon
• Adreça
• Empresa i càrrec dins l’organització
• DNI / CIF
• Dades bancàries, si correspon
• Qualsevol altra informació que faciliti a través dels camps de text lliure inclosos en els formularis habilitats.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, l’usuari queda informat i dóna el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc per al tractament de les seves dades personals per part de RICART ALSINA en el marc del desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats. A continuació, es detallen les finalitats del tractament:
1. Elaboració de propostes de serveis: Tractament de dades per a l’adequat desenvolupament de propostes de serveis sol·licitades.
2. Gestió de contractació i facturació: Inclou la gestió de la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent.
3. Manteniment de contacte: Per a la sol·licitud d’informació, proporcionar informació sobre serveis contractats, o informar de modificacions.
4. Compliment d’obligacions contractuals i legals: Garantir el compliment de les obligacions contractuals, comercials i legals assumides per RICART ALSINA.
5. Avaluació de satisfacció dels serveis: Coneixement del grau de satisfacció amb els serveis rebuts.
6. Comunicacions electròniques: Enviar comunicacions sobre activitats, novetats, esdeveniments i notícies del despatx, sempre que no es manifesti el desig de no rebre-les.
7. Gestió de sol·licituds de contacte: Tractament de dades per proporcionar una gestió adequada de les sol·licituds rebudes.
8. Finalitats de màrqueting: En cas d’alta a la secció “Per estar informat” i amb consentiment exprés, enviar comunicacions periòdiques d’informació, activitats, novetats, esdeveniments i notícies del despatx.
9. Gestió de candidatures: Tractament de dades per avaluar les candidatures dels usuaris als processos de selecció actius o futurs, emmagatzemant els currículums a la base de dades de candidats de RICART ALSINA.
10. Inscripció i participació en esdeveniments o intranet: Ús del nom, cognoms, correu electrònic, dades professionals, personals, bancàries, comptables, fiscals, laborals, mercantils, judicials, per gestionar els serveis contractats així com la inscripció i mantenir contacte per confirmar assistència o informar sobre els esdeveniments.
11. Anàlisi estadístic del portal web: Tractament de dades per elaborar informes estadístics i perfils anònims sobre hàbits d’accés i activitat dels usuaris durant la navegació.
Cal destacar que, llevat que s’indiqui el contrari, la informació sol·licitada és necessària i la seva no aportació pot impedir la tramitació de la sol·licitud. RICART ALSINA no es fa responsable de la informació personal compartida per l’usuari a les xarxes socials.
La legitimació per al tractament de les dades té el seu origen en la relació contractual i el consentiment prestat per l’usuari, així com en l’interès legítim per mantenir la relació existent.

ÚS DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES

Les dades especialment protegides i les dades relatives a infraccions penals o de qualsevol àmbit jurídic, poden ser sol·licitades quan siguin necessàries per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, ja siguin administratives, extrajudicials o judicials, d’acord amb la matèria o l’estratègia processal decidida per RICART ALSINA per a la defensa dels interessos encomanats segons el seu millor coneixement tècnic-jurídic. En cas que sigui necessari tractar dades especialment protegides i/o dades relatives a infraccions penals per a l’execució dels serveis contractats, l’interessat consenteix de manera explícita el seu tractament per part de RICART ALSINA.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment del titular de les mateixes i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint RICART ALSINA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, RICART ALSINA podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

DRETS DAVANT LES DADES PERSONALS FACILITADES

Els Usuaris poden exercir els drets:
• D’accés a les dades personals que estiguin sent objecte de tractament i als detalls d’aquestes operacions de tractament
• De rectificació de les dades que siguin inexactes
• De supressió, en els casos previstos per la normativa
• A la limitació de les seves dades en els supòsits que determina la llei
• A la portabilitat de les seves dades quan el tractament sigui automatitzat i trobi la seva base legal en una relació contractual o en el consentiment
• D’oposició al tractament en aquells supòsits permesos per la llei
• De revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat
Els usuaris poden enviar una sol·licitud per correu electrònic a info@ricartalsina.com, o per correu ordinari a Baldomer Solà, 17 Local 2ª, 08912 Badalona (Barcelona), amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant una còpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a exercir qualsevol dels anteriors drets esmentats.

POLÍTICA DE COOKIES

RICART ALSINA fa servir cookies al seu lloc web. Les galetes permeten a una pàgina o lloc web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Podeu trobar més informació sobre les cookies consultant la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

CONFINAÇA I SEGURETAT

RICART ALSINA gestionarà les dades de l’Usuari en tot moment amb absoluta confidencialitat, mantenint el deure preceptiu de secret respecte a les mateixes, en conformitat amb el que estableix la normativa aplicable. Amb aquesta finalitat, es prendran les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, prevenint la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Aquestes mesures tenen en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.